Sonia Rodriguez: No té cap relació de parentiu amb el nostre amic, Jean-Claude, el creador del nostre Caganer, en canvi, tenen tots dos, la mateixa passió per la cultura catalana. Sonia participa amb assiduïtat en els cursos de català i, és igualment, una música apassionada. De més, ha caigut enamorada de la música catalana i més particularment d'un instrument català dit «el sac de gemecs». El nom és molt evocador del so que emet quan s'ho toca. És un instrument en llengüetes de la família de les gaites. Era utilitzat al segle XIX en les antigues cobles que jugaven les sardanes. Actualment, està revivint gràcies als professors de música tradicional del Conservatori de Perpinyà. Des de fa poc Sonia ha integrat aquest conservatori per perfeccionar-se en aquesta disciplina i fet part de l'únic conjunt al món que toca «el sac de gemecs» a Catalunya Nord. Podem apreciar aquestes prestacions en el moment de diverses manifestacions festives al departament. Lligam fort interessant sobre el sac de gemecs: Wiquipèdia


Sonia Rodriguez : Elle n’a aucun lien de parenté avec notre ami, Jean-Claude, le créateur de notre Caganer, par contre ils ont, tous les deux, la même passion pour la culture catalane. Sonia participe avec assiduité aux cours de catalan et, est également, une musicienne passionnée. De plus, elle est tombée amoureuse de la musique de chez nous et plus particulièrement d’un instrument de musique catalane appelé « le sac de gemecs » (en traduction littérale : sac à gémissements ». Le nom est très évocateur du son qu’il émet quand on en joue. C’est un instrument à anches de la famille des cornemuses. Il était utilisé au XIXème siècle dans les anciennes cobles jouant les sardanes. De nos jours, il est en train de revivre grâce aux professeurs de musique traditionnelle du Conservatoire de Perpignan. Depuis peu Sonia a intégré ce conservatoire pour se perfectionner dans cette discipline et fait partie du seul ensemble au monde jouant du « sac de gemecs » en Catalogne Nord. Nous pouvons apprécier ces prestations lors de diverses manifestations festives dans le département.
Lien très intéréssant sur le sac de gemecs: Wiquipèdia