Avui, la flama conservada al Castillet serveix per encendre milers de focs per festejar la Sant Joan.
Com hem arribat fins aquí?
Una mica d'història...
De 1947 a 1955, tots 23 juny, alguna gent jove crema un foc a la Nostra Senyora de la Salvació. El 1955, el 23 de juny, per primera vegada s'encén un foc al cim del Canigou. El 1964, es passa un esdeveniment. La història comença a la Masia del Gleix, prop de Caixas. Aquesta masia, construïda el 1631, guarda encara el mobiliari típicament Català de l'època ; l'hereva llavors de 80 anys d'edat, ofereix tot el mobiliari al museu del Castillet. Algunes persones volen marcar aquest moment per un acte fort i simbòlic, s'acompanya llavors la generosa donant sobre la terrassa del Castillet ; després una poderosa lupa a mà encén una làmpada en oli. Des de 1964, és sempre aquesta mateixa flama que és conservada de manera preciosa al Castillet.
Cada any, el 22 de juny, tres muntanyencs pugen la flama al cim del Canigou on és vigilada durant una jornada. Troben allà dalt feixos portats per centenars de persones vingudes de cada poble i que volen que visqui la tradició catalana. El 23 de juny, a 22 h 30, la flama crema els feixos : és la flama, regularment regenerada que serà oferta a tots els participants que la porten de manera preciosa a casa seva per encendre el foc de la Sant Joan.
>És transportada a peu, en moto, amb cotxe, amb avió fins i tot en totes les direccions : als Països Catalans (a Andorra, a Barcelona, a Valencia, a les Illes Balears), i també als Catalans de París, de Lió, et cetera. Heus Aquí com reuneix la nostra flama del Canigou, en una vasta comunió emocionant totes les generacions. Així, la celebra de la Sant Jean no és una festa com els altres :

«ÉS UN ACTE DE FE, FET D'AMOR, DE PAU I D'AMISTAT. »

Festa de l'anima, on tot és sentiment i on cada gest és pastat de símbols : símbol de pau i de fraternitat, d'espera i de fervor, sentit del ritu i del cerimonial pel qual l'home es construeix i el cor es forja... En aquesta nit única, milions de cors peguen en harmonia amb aquesta petita flama.

«FLAMA DEL CANIGÓ, EMPREMTA D'AMOR I D'ESPERANÇA»


Aujourd’hui, la flamme conservée au Castillet sert à allumer des milliers de feux pour fêter la St-Jean.
Comment nous en sommes arrivés là ?
Un peu d’histoire…
De 1947 à 1955, tous les 23 juin, quelques jeunes gens embrasent un feu à Notre Dame de la Salut. En 1955, le 23 juin, pour la première fois on allume un feu au sommet du Canigou. En 1964, il se passe un événement. L’histoire commence au Mas del Gleix, près de Caixas. Ce mas, bâti en 1631, garde encore le mobilier typiquement Catalan de l’époque ; l’héritière alors âgée de 80 ans, offre tout le mobilier au musée du Castillet. Quelques personnes veulent marquer ce moment par un acte fort et symbolique, on accompagne alors la généreuse donatrice sur la terrasse du Castillet ; puis une puissante loupe à la main elle allume une lampe à huile. Depuis 1964, c’est toujours cette même flamme qui est conservée précieusement au Castillet.
Chaque année, le 22 juin, trois montagnards montent la flamme au sommet du Canigou où elle est veillée pendant une journée. Ils trouvent là-haut des fagots apportés par des centaines de personnes venues de chaque village et qui veulent que vive la tradition catalane. Le 23 juin, à 22 h 30, la flamme embrase les fagots : c’est la flamme, régulièrement régénérée qui va être offerte à tous les  participants qui la ramènent précieusement chez eux pour allumer le feu de la Saint-Jean.
Elle est transportée à pied, à moto, en voiture, en avion même dans toutes les directions : aux Pays Catalans (en Andorre, à Barcelone, à Valencia, aux Iles Baléares), et aussi aux Catalans de Paris, de Lyon, etc. Voilà comment notre flamme du Canigou rassemble, dans une vaste communion émouvante toutes les générations. Ainsi, la fête de la Saint Jean n’est pas une fête comme les autres :

« ELLE EST UN ACTE DE FOI, FAIT D’AMOUR, DE PAIX ET D’AMITIE. »

Fête de l’âme, où tout est sentiment et où chaque geste est pétri de symboles : symbole de paix et de fraternité, d’attente et de ferveur, sens du rite et du cérémonial par lequel l’homme se bâtit et le cœur se forge… En cette nuit unique, des millions de cœurs battent en harmonie avec cette petite flamme.

« FLAMME DU CANIGOU, EMPREINTE D’AMOUR ET D’ESPERANCE »