Breu històric de les barques catalanes
La marina catalana ha posseït tres barques emblemàtiques; barques de fusta i d'aparell llatí: el llagut,la barca de mitjana,el xabec tenia una versió comercial,el pinc. Al llarg dels segles,la navegació d'altura i de cabotatge va evolucionar i les embarcacions s'hi adaptaren. Llaguts,mitjanes i xabecs perduraren segles darrera segles amb poques modificacions e n les seves estructures. Son les hereves dels arcs i dromons fenicis ,els primers navegants del Mediterrani. Els fenicis tenien la fusta per la construcció del buc i el quitrà natural per estancar-les. Eren els sols que sabien guiar-se amb els estels .Aquestes barques de veles llatines eren construïdes en les drassanes dels ports importants de Catalunya o en tallers de platja. Es dedicaven sobretot en la pesca i a la navegació de cabotatge. Les mercaderies catalanes anaven fins Belcaire al Rhone on hi arribaven les mercaderies del Nord d' Europa .La barca de mitjana d'un cinquantena de tonells va fer alguns viatges cap a Amèrica Llatina. Quan l'Islam va utilitzar el corall pels seus rosaris ,aquestes barques passaven la temporada de calma sobre els jaciments de corall de Costa Brava,Sicilià i Sardenya. Era un temps on el corall surava. El xabec mallorquí d'inspiració barbaresca era armat d'una dotzena de canons de calibre mitja per bord .Els tres pals armats de vela llatina utilitzaven una tela molt fina ,la cotolina. Aquestes barques van fer molts estralls a les marines franceses ,angleses i espanyoles. Varen eradicar els barbarescs i llurs razzies. Van tenir un bon paper en els cors i la pirateria. Aquesta flota de xabecs armats era dirigida per un geni del combat marítim: Antoni Barceló. França va comandar a les drassanes mallorquines cinc xabecs com l'emblemàtic “le requin”.Els mariners francesos mai no van tenir la destresa dels catalans en el maniobres de les veles llatines i aquestes barques van ser armades de veles quadres que van neutralitzar l'eficàcia dels xabecs,els quals van ser abandonats.


Bref historique des barques catalanes
La marine catalane a possédé trois barques emblématiques ; barques de bois et d'appareil latin : le llagut, la barque de mitjana, le xabec avait une version comerciale, le pinc. Le long des siécles, la navigation de haute mer et de cabotage évoluérent et les embarcations s'y adaptèrent. Llaguts, mitjanes et xabecs perdurèrent siècles apres siècles avec peu de modifications dans leurs structures. Ce sont les héritières des arcs et dromons phéniciens, les premiers navigateurs de la Méditerranée. Les Phéniciens avaient le bois pour la construction du fuselage et du goudron naturel pour les étancher. Ils étaient les seuls qui savaient se guider avec les étoiles. Ces barques de voiles latines étaient construites dans les chantiers navals des ports importants de la Catalogne ou dans les ateliers de plage. Ils se consacraient surtout à la pêche et à la navigation de cabotage. Les marchandises catalanes allaient jusqu'à Beaucaire sur le Rhone où arrivaient les marchandises du nord de l'Europe. La barque moyenne d'une cinquantaine de tonneaux a fait quelques voyages vers l'Amérique latine. Quand l'Islam a utilisé le corail pour ses rosaires, ces barques passaient la saison calme sur les gisements de corail de Costa Brava, la Sicile et la Sardaigne. C'était un temps où le corail abondait. Le xabec majorquin d'inspiration barbaresque était armé d'une douzaine de canons de calibre moyen par bord. Les trois mâts armés de voile latine utilisaient un tissu très fin, la cotolina. Ces barques ont fait beaucoup de ravages dans les marines françaises, anglaises et espagnoles. Elles ont éradiqué les barbaresques et leurs razzias. Elles ont eu un bon rôle dans les courses et la piraterie. Cette flotte de xabecs armés était dirigée par un génie du combat maritime : Antoni Barceló. La France avait commandé aux chantiers navals majorquins cinq xabecs comme l'emblématique "le requin". Les marins français n'ont pas eu l'adresse des Catalans pour les manoeuvres des voiles latines et ces barques ont été armées de voiles carrées qui ont neutralisé l'efficacité des xabecs, Lesquels ont été abandonnés.